Till umu.se

Doktorandprojekt

Nedan presenteras avhandlingsprojekt för inskrivna doktorander vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Drama-teater-film

Ann Enström
Skrattet som fastnar i halsgropen – om genus och komedi på talscenen
I det tvärvetenskapliga projektet problematiseras hur genus tar sig uttryck i samtida komediproduktion för talscenen. Två av studieobjekten är Jösses flickor – Återkomsten som komediuppsättning samt monologarvet från Kim Andersson.

Etnologi

Daniel Fredriksson
Regionalisering av musik – sammanlänkandet av administrativa och kulturella gränser
Vad betyder kulturpolitikens regionalisering för musiken, och vad betyder musiken för regionerna och dess aktörer?
För några år sedan inleddes den största förändringen i Svensk kulturpolitik sedan 1970-talet. Rikskonserter lades ner och Kulturrådets modell för fördelning av kulturmedel förändrades radikalt - från en centralt organiserad kulturpolitik närmar vi oss en kulturpolitik som sätter regionerna och landstingen i centrum samtidigt som vi ser ett ökat fokus på näringslivssamarbeten och regionutveckling.
Avhandlingsprojektet följer den pågående regionaliseringen samtidigt som frågor om musikens koppling till regioner, platser och turism belyses.

Ida Kock

The elephant in the room: Business and pleasure on the Scandinavian indoor sex market
Syftet med projektet är att undersöka hur personer som säljer sex på inomhusmarknaden (eskortverksamhet, bordell) skapar och upprätthåller meningskapande praktiker inom temata: Representation, marknad/marknadsföring och sexualitet. Projektet baserar sig på fältarbete (intervju, observation) bland svenska, danska och norska sexsäljare.

Jens Lindberg
Den svenska hälso- och sjukvårdens möten med män som utsatts för våldtäkt.
Mitt avhandlingsprojekt behandlar den svenska hälso- och sjukvårdens möten med män som utsatts för våldtäkt. Studiens övergripande syfte är att beskriva och analysera hur betydelser av våldtäkt och våldtagna män skapas genom vårdens omhändertaganden av patientgruppen. Mer precist intresserar jag mig för hur olika sjukvårdspraktiker producerar och reproducerar våldtäktsutsatta som patientkategori, hur skilda betydelser av våldtäkt uttrycks, förhandlas och samexisterar, samt vilka kroppsliga, sociala och politiska följder detta får för våldtagna män?

Kristina Sehlin Macneil 

Indigenous Peoples Views Regarding Conflict Management in a Dynamic Era - The Dilemma of Sustainable Development and Mining                 Avhandlingsarbetets övergripande syfte är att undersöka hur konflikter mellan urfolksgrupper och gruvbolag i Sverige och Australien hanteras. Resultaten kommer att analyseras och jämföras med avsikt att undersöka likheter och olikheter mellan länderna. Frågeställningarna rör förhållanden mellan konflikthantering och hållbarhet samt val av konflikthanteringsmetoder i dessa konflikter.

Matilda Marshall
Arbetstitel: Jag vill ju inte vara fanatiker: Manifestering och förhandling av hållbara matpraktiker i vardagslivet.
Hållbarhet har blivit ett nyckelbegrepp i dagens samhälle, men hur lever man egentligen hållbart? Syftet med avhandlingen är att synliggöra hur hållbarhet förstås, förhandlas och införlivas i vardagslivet. Den etnografiska studien fokuserar på hur hushållens matkonsumtion relaterar till föreställningar om hållbarhet och de strategier som utvecklas för att minimera miljöpåverkan genom matval. Jag är särskilt intresserad av dilemman och individuella lösningar.

Magnus Stenius
Den genitala konstruktionen
Kamsport, kroppar och manliga ideal

Avhandlingsprojektet syftar till att undersöka kampsportens aggressiva, våldsbetonade K1, Shoot och MMA, de senaste årens populära fullkontaktsvarianter av kickboxning, thaiboxning och karate som etablerats inom genren. I denna manliga konstruktionsvärld av kroppslig manifestation, normaliseras maskulina myter och ideal, vilket får betydelser för hur manligt kön, genus och genitala normbilder (åter)skapas. Hur görs detta och vilken påverkan har dessa på manlig självreflexiv kroppsuppfattning, sexualitet och den maskulina heteronormens föreställningskrav?

Stefan Blomberg
Retrospel, retrospelande och retrokultur
Människor vänder ryggen mot de nya datorspelen och återvänder till titlar från tidigare stadier i datorspelandets historia. Projektet handlar om olika kulturella meningar hos retrospel, retrospelande och retrokulturer. Men även om det låter paradoxalt handlar retrospelande också om nya spel. Det är i relation till dem som retrospelandet måste förstås.

Konstvetenskap

Emma Ewadotter
De överlappande fälten: En studie av Chino Otsukas, Liv Penningtons och Emily Jane Majors konceptuella arbeten med porträtt
Studien berör tre konstnärliga projekt berör porträtt utifrån ett konceptuellt förhållningssätt. Frågeställningar som berörs är: Vilka spänningar uppstår i mötet mellan porträtt som genre och det fotografiska mediet? Vilka egenskaper tillskriver vi fotografiska porträtt?

Jennie Forsberg
Museum Anna Norlander - med fokus på konst, kön och blick
Projektet undersöker hur Museum Anna Nordlander skapat sin identitet genom att använda konstverk ur den egna konstsamlingen, samt vad detta får för konsekvenser ur ett konsthistoriskt perspektiv.

Ellinor Gustafsson
Att framkalla människan. En studie i Sune Jonssons fotografi

Esa K Marttila
Sergells porträttmedaljonger

Litteraturvetenskap

Julia Pennlert
Poesiprocesser på nätet: Poeter.se som undersökningsfält
Syftet med avhandlingen ”Poesiprocesser på nätet” är att undersöka om och hur poesi publicerad i en nätbaserad kontext, på sajten Poeter.se, kan sägas vara en ”social” form av poesi. Avhandlingen studerar också de relationer mellan läsare och poet som tar sin början när en dikt publiceras i en nätgemenskap för poesi. Vad konstituerar en författare online?
Hur kan poesi ses som en relations-skapare mellan människor som delar intresset för poesi?
Fakta Poeter.se: Sajten är en svensk nätgemenskap för poesi där cirka 300 dikter om dagen publiceras.

Sun-Kyong Choi
Emancipatory ideologies in Swedish fairy tales
The project deals with two Swedish fairy tale authors who ally themselves with emancipatory ideologies in their writings. The first is Jeanna Oterdahl (1879-1965) from the turn of the century, the other is Astrid Lindgren (1907-2002) from the period after 1945.

Peter Mollwing (studieavbrott)
Den svenska litterära dystopins idéer, politiska tendenser
och narrativa uttryck från 1930-talet till sekelskiftet 2000

Studien utforskar vår inhemska litterära dystopitradition genom en kontextualiserande och jämförande studie av dess idéer, politiska tendenser och framför allt narrativa uttryck från 1930-talet till sekelskiftet 2000. Tyngdpunkten i avhandlingen kommer dock, som det ser ut nu, att ligga på perioden 80- och 90-tal.

Medie- och kommunikationsvetenskap

Adam Öhman

Mellan organisationsintresse och demokratisk insyn
Offentliga organisationer har på senare år börjat använda professionella mediestrategier, som utvecklats i näringslivet, i allt större utsträckning. Men till skillnad från företag, vars mål är att maximera den egna vinsten, måste organisationer inom den offentliga sektorn anpassa strategierna för att möjliggöra insyn och kritiska diskussioner av verksamheterna. Syftet med avhandlingsprojektet är att i detta sammanhang jämföra mediehanteringen inom socialtjänst, polis och gymnasieskola.

Mathias Sylwan
Den medierade familjen
Avhandlingen är en undersökning av diskurser om familj och föräldraskap i Sveriges televisions nyhetssändningar. Analyserna bygger helt på studier av nyhetsrapportering om föräldraförsäkringen under perioden 1974–2006. Avhandlingen väntas bli framlagd under 2010.

Museologi

Helena Wangefelt Ström 

Enchanted heritage - disenchanted sacredness: The heritageification of religion as anact of control (working title)
The topic of my dissertation is the heritage production process, the 'heritageification', and its interface with religion and sacredness. My aim is to explore and discuss similarites, differences and intersections between these fields and sets of values, and to focus what happens when religion or sacredness is transformed into heritage.
I will study the encounter between Swedish Grand Tour travelers with Catholic Rome and see how these items, customs and environments are accounted for in letters and diaries. I will touch upon theories concerning materiality, authenticity and performativity, as well as Max Weber's concept of 'disenchantment'. The critical approach to the heritage field that is presently taking form in international research will form a theoretical framework.

Olle Näsman
Samhällsmuseum efterlyses -att utveckla museet 1965-1990
Avhandlingen vill undersöka de försök att utveckla museet i Sverige som gjordes under perioden 1965-1990. Undersökningsperioden är vald av två huvudskäl. Det ena är antagandet att många olika och nya tankestilar utvecklades inom museivärlden just under tiden 1965-1990. Det andra skälet är helt enkelt att museihistorien om perioden inte är skriven. Det är också därför som avhandlingen har en tydlig grundforskningskaraktär. Utifrån de målsättningar som formulerades om det svenska museets utveckling och framtid, vill avhandlingen analysera om och i så fall hur utvecklingen av museet förverkligades. Arbetet vill ge nya kunskaper om svenska museer generellt, men har samtidigt klara avgränsningar i valet av museer. Sålunda undersöks ett urval av de mest tongivande länsmuseerna (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Dalarna) samt dessutom Stockholms Stadsmuseum, Arbetets Museum och Ekomuseet i Bergslagen. Detta betyder bl.a. att inga av de stora statliga nationsmuseerna behandlas i avhandlingen annat än i de avseenden som deras och andra museers verksamhet berör mitt arbetes museer.

Märit Simonsson
Displaying Spaces – Spatial Experiences, Design and Authenticity in Museums (Working title)

Syftet med avhandlingen är att analysera hur rumslig utformning i museer inverkar på upplevelser av utställningar, vad det kommunicerar och hur det bidrar till meningsskapande. Studien utgår ifrån fem museer i Rom: Museo dell’Ara Pacis, Palazzo Doria Pamphilj, Palazzo Massimo, Centrale Montemartini och MAXXI. Dessa museer tillhör en respektive genrer som gör dem representativa för ett brett spektra av museer samtidigt som de alla har enskilda rumsarkitektoniska profiler som gör dem intressanta för analysen. Med dessa exempel som utgångspunkt diskuteras de rumsliga förutsättningar under vilka förståelse skapas i museer.


Sidansvarig: Therese Högberg
2013-10-28

Utskriftsversion

Etnologidoktoranden Magnus gästar Mediespanarna

#32. MMA
[2012-04-05] Erik och Jesper pratar i podcasten Mediespanarna med etnologidoktoranden Magnus Stenius om hur MMA och dess utövare porträtteras i medier.Lyssna här